德班国际

 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • H?ada?

  Vyh?adávanie

  Zákaznícka zóna  Registrácia
  Zabudli ste heslo?

  Next Generation Firewall

  Vnútorné a vonkaj?ie útoky na sie? ohrozujú v?etky firmy, bez oh?adu na to, ?i ide?o malú kanceláriu alebo ve?ké datacentrum. Riadenie informa?nej bezpe?nosti (RIB) je preto ve?mi d?le?ité.?Rie?enia?UTM - Unified Threat Management ochránia podnikovú sie? vo firmách v?etkych ve?kostí. Pomocou nich doká?ete v?reálnom ?ase monitorova? v?etku sie?ovú komunikáciu, odha?ova? vnútorné a?vonkaj?ie útoky na sie?, identifikova? reálne bezpe?nostné hrozby.

  Check Point - ochrana perimetraRie?enie od spolo?nosti ANASOFT na báze produktov Check Point poskytuje najnov?ie formy komplexnej ochrany proti malware a zabezpe?enia siete v?integrovanom firewall novej generácie - Next Generation Firewall - NGFW.?

  Integrované rie?enie Check Point Next Generation Firewall zni?uje zlo?itos? nasadenia,?prevádzky a?celkové náklady na vlastníctvo.?

  Security Appliance

  Check Point Security Appliance?kombináciou vysokého vykonu, sie?ovych funkcií a?viacerych stupňov zabezpe?enia?poskytuje maximálnu ochranu?v podnikovych sietiach a?datacentrách.

  Pozrite si na?u aktuálnu ponuku.

  V?závislosti od vykonu, resp. od ve?kosti chráneného prostredia, Check Point ponúka Security Appliance
  pre organizácie v?etkych ve?kostí:

  Check Point Security Appliance

  Softvér pre Security Appliance

  Check Point ponúka softvér Next Generation Threat Prevention pre Security Appliance na komplexnú ochranu pred známymi aj neznámymi hrozbami formou nasledovnych softvérovych blejdov (modulov):

  Aktualizácia hrozieb v?reálnom ?ase z ThreatCloud

  ThreatCloud ? v?reálnom ?ase dop?ňa softvérovym balíkom najnov?ie údaje o?kyberhrozbách získanych z?vlastnych zdrojov Check Point, ako aj od spolupracujúcich tretích strán po celom svete.

  Threat Emulation (Sandboxing)

  Threat Emulation

  Súbory sú umiestnené do karantény a skontrolované vo?virtuálnom sandboxe s?cie?om objavi? hrozby e?te sk?r, ako preniknú do podnikového IT prostredia. Toto inovatívne rie?enie je kombináciou kontroly na úrovni CPU a?sandboxingu na úrovni opera?ného systému. Bráni tak infekcii z najnebezpe?nej?ích exploitov, zero-day a cielenych útokov.

  Threat Extraction

  Z doru?eného dokumentu?vylu?uje aktívny obsah a vlo?ené objekty, pri?om?prístup k?p?vodnej verzií je do?asne blokovany. Po analyze v SandBlast Zero-Day Protection a?vylú?ení hrozby je prístup k?p?vodnej plnej verzií dokumentu obnoveny. Takto majú u?ívatelia okam?ity prístup k?základnému obsahu a?m??u si by? istí, ?e sú chránení pred najnov?ími malware a zero-day hrozbami.

  Threat Extraction

  Antivirus

  Zabráni prijatiu ?kodlivych súborov e?te na gateway, sk?r ako zasiahnu pou?ívate?a. vyu?íva na to detekciu vírusov so známymi signatúrami a?anomáliami v?reálnom ?ase z ThreatCloud ?, pri?om databáza signatúr malware je neustále aktualizovaná.

  Anti-Bot

  Detekuje zariadenia napadnuté botmi a bráni prevzatiu kontroly zariadenia Command & Control centerom, databáza botov je neustále aktualizovaná z ThreatCloud?.

  Intrusion Prevention System (IPS)

  IPS softvérovy blejd dop?ňa ochranu firwallom a prehlbuje zabezpe?enie firemnej siete kontrolovaním packetov prechádzajúcich cez gateway. Poskytuje plnú IPS funkcionalitu s?geo-ochranou a?jeho ochrana proti novym hrozbám je neustále aktualizovaná.

  Application Control

  Poskytuje maximálnu aplika?nú bezpe?nos? a?kontrolu aplikácií pre organizácie v?etkych ve?kostí. Umo?ňuje podrobnú tvorbu pou?ívate?skych a?skupinovych politík IT tímov na identifikovanie a?obmedzovanie, resp. blokovanie pou?ívania viac ako 5?000 Web 2.0 aplikácií a?200?000 widgetov.

  URL Filtering

  Zvy?uje bezpe?nos? IT a?produktivity práce zamestnancov kontrolou prístupu k?webovym stránkam pod?a kategórií, pou?ívate?ov, skupín at?. Blokova? sa dajú celé stránky, alebo len ich ur?ité podstránky a?to v?závislosti od ?asu alebo limitovaním prenosového pásma. Databáza webovych stránok je priebe?ne aktualizovaná.

  Identity Awareness

  Poskytuje detailnú vidite?nos? pou?ívate?ov, skupín a?zariadení. Na základe identít umo?ňuje kontrolu aplikácií a riadenie pou?ívate?skych prístupov nastavením bezpe?nostnych politík.

  Anti-Spam and Email Security

  Viacvrstvovy prístup k?ochrane infra?truktúry elektronickej po?ty, poskytuje ve?mi presné anti-spamové pokrytie a?chráni organizácie pred vírusmi a??kodlivym kódom obsiahnutym v?elektronickej po?te. ?

  Firewall

  Next Generation Firewall doporu?eny NSS Laboratóriami chráni vstup do firemnej siete.

  Balíky softvérovych blejdov (modulov):

  SandBlast Threat Prevention (NGTX)

  Viacúrovňová ochrana pred známymi hrozbami a?pred zero-day útokmi. Obsahuje SandBlast Threat Emulation, SandBlast Threat Extraction, antivírus, Anti-bot, IPS, App Control, URL Filtering a Identity Awareness.

  • SandBlast Agent:?Roz?iruje ?pi?kovú ochranu pred zero-day, anti-bot a inymi pokro?ilymi formami kyberútokov na koncové zariadenia.
  • SandBlast Cloud – Office 365 Email Security:?Priná?a proaktívnu ochranu pred známymi hrozbami ako aj neznámym malware a zero-day útokomi na cloudovú slu?bu Office 365.

  Next Generation Threat Prevention (NGTP)

  Pokryva viacúrovňovú ochranu pred hrozbami známymi na základe ich signatúr, vrátane antivírusu, Anti-Bot, IPS, App Control, URL Filtering a Identity Awareness.

  Security Management

  Jednotná platforma na riadenie bezpe?nosti IT infra?truktúry – od datacentier po rie?enia private/public cloud. Priná?a zlep?enie IT bezpe?nosti, efektívnosti a?konzistencie.

  Unifikovany granulárny mana?ment bezpe?nostnych politík ich umo?ňuje spolo?ne aplikova? na u?ivate?ov, zariadenia, aplikácie, dáta a?siete. Viac informácií o produktoch Check Point?

  Security Management

  Nena?li ste potrebné informácie? Chcete sa dozvedie? viac??Neváhajte nás kontaktova?.

  D??ka ?asu reakcie na aktuálne hrozby vo firemnej sieti vyznamne vplyva na schopnos? ochráni? Va?u spolo?nos?.?Máme rie?enia, ktoré doká?u monitorova? sie?ovú infra?truktúru a?poskytnú? Vám okam?ité informácie o?prípadnych útokoch, bezpe?nostnych udalostiach, hrozbách a?podozrivych aktivitách v?sieti.

 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • 佰润彩票注册-首页

  天和彩票注册

  缅甸腾龙国际

  广东竞彩网

  大赢家足球即时比分球探网

  千赢国际手机版登录网址

  ovs即时比分

  火红彩票网

  龙八8|国际