德班国际

 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • H?ada?

  Vyh?adávanie

  Zákaznícka zóna  Registrácia
  Zabudli ste heslo?

  Database Security

  Ochránte d?le?ité dáta vo?va?ich databázach

  Ochrana firemnych dát si vy?aduje zvy?enú pozornos??priamo?tam, kde dáta sú –?v?databázach, dátovych úlo?iskách, súborovych serveroch... Iba tak je z poh?adu IT security mo?né vedie??rychlo a?presne ur?i? miesto prípadného úniku dát?a?zabráni? mu.?

  1. Database activity Monitoring, Database Firewall

  Monitorujte a?chráňte prístupy pou?ívate?ov a?administrátorov k dátam

  Nami dodávané rie?enia na monitorovanie databáz auditujú alebo chránia v?etky prístupy k?citlivym dátam v?databázach, ?o umo?ňuje deklarova? splnenie po?iadaviek prísnych legislatívnych noriem a regula?nych ?tandardov na ochranu dát pre prípady bezpe?nostnych auditov.

  Rie?enia spolo?nosti ANASOFT na báze produktov Imperva umo?ňujú sp?ňa? a?preukazova? súlad s PCI DSS, SOX, ISO-27001, HIPAA apod.?Chránia databázy v?reálnom ?ase, poskytujú okam?ité informácie ?kto, ?o, kedy, kde a?ako“,?informácie o?prípadnych útokoch a podozrivych transakciách.

  Na?e rie?enia doká?u monitorova? v?etky aktivity privilegovanych a ostatnych pou?ívate?ov v?databázach a?poskytnú? okam?ité informácie o?prípadnych útokoch a?podozrivych transakciách.

  Imperva SecureSphere Database Firewall ?

  Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring
  Imperva SecureSphere Database Firewall

  Imperva – Database Security

  IMPERVA SecureSphere Database Activity Monitoring zabezpe?uje nezávislé monitorovanie prístupov k?dátam v?databázach na sie?ovej úrovni a?priamo prostredníctvom SW agentov na databázach.?

  IMPERVA Secure Sphere Database Firewall pridáva aj mo?nos? real-time blokovania podozrivych transakcií a?útokov na databázy.

  Nasadením tychto rie?ení zabezpe?íte:

  • Blokovanie neautorizovanych aktivít v?reálnom ?ase a??útokov na databázy
  • Monitorovanie prístupov k?dátam v?databázach na sie?ovej úrovni a?priamo na serveroch prostredníctvom SW agentov (Regulatory Compliance)
  • Monitorovanie aktivít be?nych aj privilegovanych pou?ívate?ov (DB Admins, root, system admin) naprie? heterogénnymi databázovymi platformami?(MS SQL, Oracle, IBM DB2, IBM Informix, SAP Sybase at?.)
  • Patentované technológie Dynamic Learning Method a Adaptive Normal Behavior Profile pomáhajú ur?i? ?tandardné správanie pou?ívate?a a?odchylky od normálu
  • Centralizovany mana?ment a rychlu implementáciu bezpe?nostnych politík
  • Identifikáciu neprimeranych pou?ívate?skych práv, neaktívnych pou?ívate?ov a?doh?ad nad kompletnym ?ivotnym cyklom pou?ívate?skych práv - User Rights Management
  • Detekovanie a?virtuálne zaplátanie zranite?ností databáz – Virtual patching
  • Zautomatizovanie ?inností, ako napr. klasifikácia dát z?poh?adu ochrany, distribúcia aktualizácií softvéru a?konfigurácií, distribúcia bezpe?nostnych politík at?.
  • Informácie o?udalostiach formou preddefinovanych alebo vlastnych reportov, dashboardov v?reálnom ?ase, e-mailov, integráciou s?poprednymi svetovymi vyrobcami SIEM systémov at?.
  • Detailné informácie ?kto, ?o, kedy, kde a?ako“, ktoré urych?ujú reak?nú dobu na rie?enie incidentov a?forenzné vy?etrovanie
  • Preukázanie súladu s po?iadavkami prísnych legislatívnych noriem a regula?nych ?tandardov na ochranu dát (PCI DSS, SOX, ISO-27001 a pod.) pre prípady bezpe?nostnych auditov

  Viac informácií o tomto rie?ení (DATA SHEET)??

  2. DATABASE DATA MASKING

  Rie?enie na maskovanie dát spolo?nosti ANASOFT na báze produktu Imperva za ú?elom minimalizovania rizika ich úniku alebo zneu?itia chráni citlivé dáta spolo?nosti, zabraňuje neautorizovanému prístupu ku nim. Zabezpe?uje súlad s?medzinárodnymi predpismi na prenos a ochranu údajov a zároveň neza?a?uje a?neohrozuje produk?né systémy.

  ? ? ? ? ? ? ? ? ??Camouflage Data Masking

  Imperva Camouflage Data Masking

  Imperva – Database Security

  Imperva Camouflage Data Masking slú?i na statické maskovanie. Maskovanie a ?náhrada“ realistickymi fiktívnymi dátami je aplikované na kópiu definovaného subsetu citlivych produk?nych dát.

  Referen?ná integrita a??tatistická presnos? v?rámci celého prostredia zostáva zachovaná.

  Vytvorenie realistickych ?necitlivych“ dát slú?i predov?etkym pre ú?ely vyvoja, testovania, zálohovania, analyz. Prípadne sa m??e pou?i? ak majú dáta z?r?znych d?vodov opusti? firmu, resp. krajinu (outsourcing).

  Podporované sú databázové systémy Oracle?, SQL Server?, DB2?, Sybase ASE?, Teradata?, MySQL?, HSQL, Netezza, Postgres SQL, IMS via export do VSAM (KSDS, ESDS) or QSAM a ?al?ie.

  Viac informácií o tomto rie?ení (DATA SHEET)??

  3. Anomaly detection systems

  Rie?enie ANASOFTu je ur?ené na ochranu pred únikom a zneu?itím dát v databázach, súboroch a?SaaS aplikáciách, ktoré m??u by? sp?sobené neopatrnos?ou pou?ívate?ov, zneu?itím internych pou?ívate?ov, ?i priamo externymi úto?níkmi.

  Imperva CounterBreach

  Imperva – Database Security

  Imperva CounterBreach roz?iruje a?posúva tradi?nú ochranu ?trukturovanych a?ne?trukturovanych dát monitorovaním na vy??iu úroveň.

  Pomocou CounterBreach doká?ete rychlo a?presne rozli?ova? medzi ?kodlivymi a normálnymi aktivitami pou?ívate?ov s citlivymi?dátami.

  Nástroj behaviorálnej analyzy Imperva CounterBreach pou?íva machine learning na presnú automatickú identifikáciu "?kodlivého"?pou?ívate?a a tak okam?ite identifikova??aj potenciálne riziko a?pod?a toho zasahova?.

  K?ú?om je hlboké kontextové chápanie správania sa pou?ívate?ov, s?akymi dátami pracujú a?ako k?nim pristupujú, na základe toho presná identifikácia potenciálneho úniku alebo zneu?itia dát.

  Imperva CounterBreach ?íta zdrojové údaje z:

  • Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring
  • Imperva SecureSphere File Activity Monitoring
  • Imperva SecureSphere File Firewall
  • Imperva SecureSphere Database Firewall

  CounterBreach ukazuje na najrizikovej?ích pou?ívate?ov, klientskych hostov a?servery, tak?e pracovníci IT m??u prioritne rie?i? najvá?nej?ie prípady neoprávneného prístupu k?citlivym údajom.

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Imperva CounterBreach | ANASOFT

  Imperva CounterBreach sa?dynamicky u?í správaniu pou?ívate?ov, ?innosti aplikácií a?vyu?ívaniu dát. Analyzuje správanie jednotlivych pou?ívate?ov pri pristupovaní k?dátam s konsolidovanym poh?adom na databázy, súbory a?aktivitu v?cloudovych aplikáciách a?umo?ňuje porovnáva? daného pou?ívate?a s relevantnou skupinou pou?ívate?ov.?Na základe toho vie vy?etrova? neprimerané alebo nevhodné aktivity a incidenty.?

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Imperva CounterBreach | ANASOFT

  Viac informácií o tomto rie?ení (DATA SHEET)

  Nena?li ste potrebné informácie? Chcete sa dozvedie? viac??Neváhajte nás kontaktova?.

  V oblasti IT security sme odborníci a radi s Vami prediskutujeme, ktoré z uvedenych rie?ení Database Security je vhodné pre Va?u spolo?nos?.

 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • 电竞竞猜

  w88

  mc赛车平台网址

  缅甸皇家利华

  彩福彩票官方网站

  博胜的彩

  大发888下载网站

  大发888下载官方网站

  龙8娱乐手机pt官方网站