德班国际

 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • H?ada?

  Vyh?adávanie

  Zákaznícka zóna  Registrácia
  Zabudli ste heslo?

  ?O ANASOFT ROBí

  Digitálny vlastnoru?ny podpis

  Je ur?eny pre podpisovanie elektronickych dokumentov vlastnoru?nym podpisom a priná?a nieko?ko inovácií oproti zau?ívanému sp?sobu podpisovania, ?i u? papierovych alebo elektronickych dokumentov.

  viac

  Enterprise Content Management

  ECM príp. Document Management System má za cie? zjednodu?i? mana?ment toku firemnych informácií pomocou jednoduchej archivácie, bezpe?nosti, správy verzií, procesné smerovanie a udr?iavanie.

  viac

  Portálové rie?enia

  ako úlo?isko dokumentov, rychly a jednoduchy prístup ku nim v rámci firmy, prípadne ako zákaznícky portál na efektívnej?iu komunikáciu so zákazníkmi.

  viac

  Riadenie vyroby

  Rie?enia pre vyrobné, logistické a správne procesy v priemysle zah?ňajú ?irokú paletu funkcionalít. Z MES systému sa postupnym roz?irovaním a nasadzovaním novych technológií stalo MOM.

  viac

  Optimalizácia internej logistiky

  V oblasti internej logistiky sme vytvorili rie?enie, ktoré je zamerané na logistické procesy v priemysle. MOM systém EMANS sleduje a riadi pohyb materiálu a vyrobkov v podniku.

  viac

  Optimalizácia externej logistiky

  V ?irokej problematike externej logistiky sa primárne zameriavame na optimalizáciu uzavretého zvozu a rozvozu materiálu a hotovych vyrobkov, ktory je zabezpe?eny v pravidelnom cykle.

  viac

  Vyvoj softvéru na mieru

  ANASOFT patrí do prvej desiatky softvérovych domov. Vyvoj softvéru a aplikácií má pre v?etky fázy presne definovanú metodiku zastre?ujúcu v?etky kategórie ?inností.

  viac

  Integrácia rie?ení

  Systémová integrácia vám zabezpe?í, aby vá? r?znorody softvér zdie?al informácie a aby va?e ?pecifické biznis procesy mohli z tohto prepojenia profitova?.

  viac

  Zákaznícke portály

  Skúsenosti z projektov ukazujú na potrebu poskytovania relevantnych informácií a na mo?nos? zákazníckej samoobsluhy - kde sú integrované k?ú?ové backendové systémy, poskytujúce na mieru ?ité informácie, ponuky, ?i slu?by.

  viac

  Kybernetická bezpe?nos? - chráňte svoje najcennej?ie dáta

  Kybernetické hrozby sú stále ?astej?ie a majú dopad na ka?dého, kto p?sobí na internete, teda v kybernetickom priestore. Je to priestor, v ktorom pre tzv. ?kyber zlo?incov“ neexistujú ?iadne pravidlá ?i hranice a najcennej?ou komoditou sa stávajú r?zne typy dát a informácií.

  viac

  Data leakage prevention - nedovo?te zneu?i? citlivé informácie a údaje

  Pred únikom dát sa m??ete ú?inne chráni? nami dodávanymi DLP rie?eniami (Data Leakage Prevention). Zabezpe?íme vám návrh rie?enia, implementáciu a technickú podporu po?as jeho prevádzky.

  viac

  Web application firewall - ochráňte va?e webové aplikácie

  útoky na webové aplikácie sú zamerané najm? na dáta z webovych aplikácií a firemnych databáz, prevzatie kontroly nad obsahom, vzh?adom web stránky. Na?e rie?enia poskytujú spo?ahlivú ochranu webovych aplikácií.

  viac

  Next generation firewall - viacúrovňová ochrana perimetra

  Ochráni? sa pred malware a zabezpe?i? podnikovú sie? potrebujú firmy v?etkych ve?kostí. Integrovany Next Generation Firewall v rámci rie?ení UTM - Unified Threat Management ochráni podnikovú sie? pred vnútornymi aj vonkaj?ími útokmi, reálnymi bezpe?nostnymi hrozbami.

  viac

  SIEM - management bezpe?nostnych informácií a udalostí

  Log záznamy zo zariadení sú zdrojom cennych informácií pre riadenie IT security. Technológia SIEM vám pom??e s efektívnym vyu?itím tohto ve?kého mno?stva dát. Dáta zbiera v reálnom ?ase a generuje iba relevantné bezpe?nostné udalosti.

  viac

  Web security - chráňte va?u sie? pred ?kodlivym kódom

  Webová brána ochráni pou?ívate?ov pred ?kodlivym kódom pri s?ahovaní súborov a umo?ní riadi? prístup na web. Na?e rie?enie, postavené na ?pi?kovych technológiách, zabezpe?uje presnú identifikáciu zero-day malware a ?al?ích ?kodlivych aktivít.

  viac

  Softvér pre správcov nehnute?ností

  Rie?enia sa zameriavajú na správu bytov a nebytovych priestorov. Správa bytov online, dia?kové odpo?ty mera?ov, informácie cez portál, ?i hybridná po?ta u?ah?ujú na?im zákazníkom ich ka?dodennú prácu.

  viac

  Softvér pre vyrobcov tepla

  Vyrobcovia a distribútori tepla vystavujú faktúry odberate?om pod?a skuto?nej spotreby v ?o najkrat?om ?ase. Rie?enie umo?ňuje vyrobcom vykonáva? v?etky úkony súvisiace s touto ?innos?ou.

  viac

  Infra?truktúra a správa IT

  V na?om portfóliu preto nájdete potrebné ?innosti a slu?by, ktoré vám pom??u realizova? funk?nú a spo?ahlivú infra?truktúru pre va?e IT.

  viac

  Referencie

  Správcovia spravujú viac ako 600 tisíc priestorov
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • 万福彩票是官方网站

  皇冠投注比分

  在线澳门娱乐网网站

  中国福彩下载app下载

  新im|体育

  亚博体彩|app

  vk电竞

  利记官方网

  qy8千亿国际欢迎您